ข้อมูลส่วนตัว
 
ซม.   ปี
 
 
คน  
         
  มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
 
  มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
 
 
     
         
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด วุฒิที่ได้รับ สาขา/ภาควิชา คะแนนเฉลี่ย เดือน/ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่ง/ลักษณะงาน เงินเดือน เหตุที่ออก
ประวัติการฝึกงาน ฝึกอบรม กิจกรรม
ปี พ.ศ. ชื่อหลักสูตร / กิจกรรม สถาบัน / หน่วยงาน จังหวัด ระยะเวลา
ความสามารถพิเศษ
English Excellent Good Fair
Speaking
Reading
Writing
คอมพิวเตอร์ ขับขี่ยานพาหนะ
โปรแกรม ชำนาญ พอใช้ รถยนต์ ได้ ไม่ได้
รถจักรยนต์ ได้ ไม่ได้
กีฬาที่เล่น
ความสามารถพิเศษ
ได้ ไม่ได้  
เคย ไม่เคย  
 
เคย ไม่เคย  
เคย ไม่เคย  
ฐานะทางการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
   
     
5.1 ) 5.3 )
5.2 ) 5.4 )
     
 
มีน้ำใจ การปรับตัว คุณธรรม ความรับผิดชอบ
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ
ข้าพเจ้าขอรับรอง ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ หากหลังจากบริษัทจ้างข้าพเจ้าเข้ามาทำงานพบว่าข้อความในใบสมัครงานหรือเอกสารที่นำมาแสดงไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือ ค่าเสียหายใดๆ